Lis10

Wezwanie do zawarcia ugody w sprawie o odszkodowanie

Przemysław Szamryk        10 listopada 2016        Komentarze (0)

wezwanie-do-zawarcia-ugody-w-sprawie-o-odszkodowanieZ początkiem 2016 r. polski proces cywilny został wzbogacony o przepis obligujący poszkodowanego bądź uprawnionego z umowy ubezpieczenia aby przed wytoczeniem procesu o naprawienie szkody podał informację czy strony sporu podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Taki zapis nie pozostawia wątpliwości, że również dochodzący roszczeń odszkodowawczych powinien dążyć do ugodowego zakończenia sprawy na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela. Jako, że naprawienie szkody przez ubezpieczyciela powinno nastąpić poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej oznacza to, że to poszkodowany/uprawniony chcąc skorzystać z drogi sądowego dochodzenia roszczeń będzie proponował kwotę potencjalnej ugody ewentualnie wyjaśniał przyczyny dlaczego nie podjęto postępowania ugodowego.

I tu pojawia się dylemat. Jakiej kwoty żądać aby nie spowodować niedoszacowania szkody?

O ile w przypadku szkody rzeczowej przy jej ustaleniu można posiłkować się wyceną rzeczoznawcy, o tyle w przypadku szkody na osobie określenie jej wysokości nie będzie już takie proste. Zależy od oceny konkretnego stanu faktycznego w odniesieniu do innych tego typu spraw.

W jaki sposób poszkodowany może wypełnić warunek określony w art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego:

  • w wezwaniu do zapłaty skierowanym do ubezpieczyciela może zawrzeć propozycję polubownego sposobu załatwienia sprawy i takie wezwanie załączyć do pozwu,
  • zaproponować ubezpieczycielowi rozwiązanie sporu w drodze mediacji jeszcze przed wytoczeniem powództwa i taką propozycję załączyć do pozwu,
  • złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego. Jeżeli przed Rzecznikiem Finansowym nie dojdzie do zawarcia ugody, to uzyskany protokół z przeprowadzonego postępowania można załączyć do pozwu, ewentualnie podać informację o postępowaniu ugodowym przed Rzecznikiem Finansowym,
  • złożyć do sądu pismo procesowe: zawezwanie do próby ugodowej. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody przed sądem, to uzyskany protokół z posiedzenia można załączyć do pozwu, ewentualnie podać informację o postępowaniu pojednawczym przed sądem.

Jakie skutki wiążą się dla poszkodowanego w związku z brakiem zainicjowania postępowania ugodowego przed wytoczeniem powództwa przed sądem?  

W przypadku braku informacji określonej w art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach wszczętych od 1 stycznia 2016 roku sąd wezwie poszkodowanego do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie powyższego braku formalnego w tym terminie skutkować będzie zwrotem pozwu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: