Wrz3

Szkoda całkowita a szkoda częściowa z ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Przemysław Szamryk        03 września 2016        2 komentarze

Witam Cię ponownie po upływie okresu wakacyjnego.

Jeżeli w tym czasie został uszkodzony twój samochód i dochodziłeś/aś odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to czy pamiętasz w jaki sposób zostało ono ustalone przez Ubezpieczyciela?

Czy jego wysokość zależała od wystąpienia szkody całkowitej, czy też częściowej?

Warto na to zwrócić uwagę. Kwalifikacja szkody ma bowiem istotne znaczenie w procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Może oznaczać, że nie zawsze otrzymasz odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych na naprawę pojazdu.

Okey, ale jak rozróżnić szkodę całkowitą od częściowej?

W praktyce ubezpieczeniowej szkoda całkowita oznacza, że pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy albo że przewidywane koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu z dnia jej powstania. W sensie ekonomicznym naprawa takiego pojazdu byłaby niezasadna.

Z drugiej strony szkoda częściowa oznacza taki zakres uszkodzenia pojazdu, którego przewidywany koszt naprawy nie przekroczyłby wartości pojazdu sprzed powstania szkody. Zatem w sensie ekonomicznym naprawa takiego pojazdu byłaby uzasadniona.

O ile w związku z wystąpieniem szkody częściowej decydujące znaczenie ma wycena kosztów naprawy, to przy istnieniu szkody całkowitej bierze się pod uwagę wartość pojazdu na dzień powstania szkody oraz wycenę pozostałości, tzw. wraku pojazdu.

Jak prawidłowo powinno być ustalone odszkodowanie w zależności od zaistniałej szkody?

Wysokość odszkodowania w przypadku szkody całkowitej ustala się jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu sprzed jej powstania, a wartością pojazdu po powstaniu szkody. Zatem w tym przypadku poszkodowany nie otrzymuje kwoty za jaką pojazd miałby naprawić.

Wysokość odszkodowania przy szkodzie częściowej jest ustalana w oparciu o przewidywany koszt naprawy pojazdu. W tym przypadku zakład ubezpieczeń powinien ustalić odszkodowanie w wartości, która zapewni uprawionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Powinno to być osiągnięte w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomiczne uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Oznacza to tym samym, że Ubezpieczyciel ustalając odszkodowanie nie powinien stosować amortyzacji części, tj. obniżać odszkodowania o współczynnik zużycia eksploatacyjnego pojazdu.

Na jakie problemy skarżą się poszkodowani w zakresie ustalenia szkody w toku procesu likwidacji?

Najczęściej zwracana jest uwaga na kwalifikowanie szkody jako całkowitej, podczas gdy przewidywane koszty naprawy nie przekroczą wartości pojazdu sprzed powstania szkody.

Może to wystąpić w sytuacji gdy wartość pojazdu przed uszkodzeniem samochodu została ustalona na niższą, niż w rzeczywistości powinna być, bądź też kwalifikowanie szkody jako całkowita, podczas gdy przewidywane koszty naprawy pojazdu nie przekraczają wartości pojazdu sprzed powstania szkody.

W takich sytuacjach jest to w dalszym ciągu szkoda częściowa i o sposobie jej likwidacji decyduje przewidywany koszt naprawy pojazdu.

Ustalenie rodzaju szkody wpływa również na okres najmu pojazdu zastępczego.

Z uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. (III CZP 05/11)  można wyczytać, że przy szkodzie częściowej okres celowego i ekonomicznie uzasadnionego najmu pojazdu zastępczego obejmuje rzeczywisty czas remontu uszkodzonego pojazdu, zaś przy szkodzie całkowitej decyduje okres niezbędny do nabycia innego pojazdu mechanicznego.

Ustalenie okresu najmu pojazdu zastępczego przy szkodzie całkowitej zależy każdorazowo od indywidualnego przypadku i może kończyć się wcześniej niż dzień wypłaty odszkodowania, może to być również dzień wypłaty tego świadczenia, czy też obejmować okres wykraczający poza dzień wypłaty odszkodowania. Zależy to od indywidualnej oceny możliwości nabycia nowego pojazdu przez poszkodowanego. W przeważającej większości przypadków będzie to dzień otrzymania odszkodowania.

Takie też ustalenia najczęściej można spotkać w wyrokach sądów, chociaż nierzadko zdarza się uznawanie za celowe i ekonomiczne uzasadnione pokrycie kosztów najmu pojazdu zastępczego również o okres potrzebny na zagospodarowanie pozostałości. Tym samym okres najmu pojazdu zastępczego w związku z wystąpieniem szkody całkowitej nie zależy od otrzymania informacji od Ubezpieczyciela w przedmiocie kwalifikacji szkody jako całkowita.

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek Luty 12, 2017 o 17:53

A jak liczone są przewidywane koszty naprawy, o których Pan pisze? Wg. stawek z serwisu, z użyciem nowych części, czy wg. bardziej „zwykłych”, ustalonych ze zwykłym warsztatem.

Odpowiedz

Przemysław Szamryk Luty 13, 2017 o 09:17

Zgodnie z przeważającym orzecznictwem sądów oraz stanowiskiem organu nadzoru zasadą jest, że zakład ubezpieczeń powinien ustalić odszkodowanie w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów, służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Dokonana naprawa nie powinna prowadzić do wzrostu wartości pojazdu, w stosunku do jego wartości sprzed zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: