Paź19

Do jakiego sądu wnieść pozew o zadośćuczynienie z OC sprawcy

Przemysław Szamryk        19 października 2016        2 komentarze

Czytelniku z poprzedniego artykułu mogłeś dowiedzieć się, że w przypadku uszkodzenia ciała lub wystąpienia rozstroju zdrowia wskutek wypadku komunikacyjnego z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych możesz żądać naprawienia szkody poprzez przyznanie odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Takiego świadczenia w pierwszej kolejności możesz żądać od ubezpieczyciela. Jednakże gdy ubezpieczyciel nie przyzna Ci świadczenia, czy też przyznane świadczenie nie rekompensuje w pełni doznanej przez Ciebie krzywdy możesz wystąpić z powództwem do sądu. Często o takiej możliwości będzie informował Cię sam ubezpieczyciel powołując się w treści decyzji na art. 34a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Będzie to wyrażał poprzez przytoczenie następujących słów:

„powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia”.

Taki zapis świadczy o poinformowaniu Ciebie o właściwości miejscowej sądu. Oznacza to, że wnosząc pozew o zapłatę zadośćuczynienia z OC sprawy powinieneś go kierować do sądu Twojego miejsca zamieszkania bądź siedziby lub do sądu, w którego okręgu doszło do powstania kolizji drogowej bądź wypadku komunikacyjnego.

O czym jeszcze powinieneś pamiętać wnosząc pozew o zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Istotne znaczenie ma również właściwość rzeczowa sądu. Właściwość ta wyznacza uprawnienie i obowiązek konkretnego sądu powszechnego do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. Nie każdy bowiem sąd rejonowy będzie uprawniony do rozpoznania roszczenia o zadośćuczynienie. Z uwagi, że roszczenie z tytułu zadośćuczynienia ma charakter majątkowy, niektóre sprawy będą rozpoznawane przez sąd okręgowy.

Kiedy sąd rejonowy, a kiedy sąd okręgowy?

Jeżeli roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia z OC sprawcy przewyższy 75 tysięcy złotych wówczas odpowiedni do rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo sąd okręgowy właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W przeciwnym wypadku będzie to odpowiednio sąd rejonowy.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

marek Grudzień 8, 2017 o 20:45

zadośćuczynienie to raczej nie odszkodowanie …

Odpowiedz

Przemysław Szamryk Grudzień 9, 2017 o 11:35

Zgadza się. Są to zupełnie inne roszczenia, chociaż w praktyce używane zamiennie. Jednakże zadośćuczynienie należy się za doznaną krzywdę, czyli szkodę na osobie, zaś odszkodowanie za szkodę rzeczową, majątkową, finansową itp. Artykuł został poświęcony zagadnieniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jednakże poruszane zagadnienie również ma zastosowanie do roszczenia o odszkodowanie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: