Paź19

Do jakiego sądu wnieść pozew o zadośćuczynienie z OC sprawcy

Przemysław Szamryk        19 października 2016        Komentarze (0)

Czytelniku z poprzedniego artykułu mogłeś dowiedzieć się, że w przypadku uszkodzenia ciała lub wystąpienia rozstroju zdrowia wskutek wypadku komunikacyjnego z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych możesz żądać naprawienia szkody poprzez przyznanie odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Takiego świadczenia w pierwszej kolejności możesz żądać od ubezpieczyciela. Jednakże gdy ubezpieczyciel nie przyzna Ci świadczenia, czy też przyznane świadczenie nie rekompensuje w pełni doznanej przez Ciebie krzywdy możesz wystąpić z powództwem do sądu. Często o takiej możliwości będzie informował Cię sam ubezpieczyciel powołując się w treści decyzji na art. 34a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Będzie to wyrażał poprzez przytoczenie następujących słów:

„powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia”.

Taki zapis świadczy o poinformowaniu Ciebie o właściwości miejscowej sądu. Oznacza to, że wnosząc pozew o zapłatę zadośćuczynienia z OC sprawy powinieneś go kierować do sądu Twojego miejsca zamieszkania bądź siedziby lub do sądu, w którego okręgu doszło do powstania kolizji drogowej bądź wypadku komunikacyjnego.

O czym jeszcze powinieneś pamiętać wnosząc pozew o zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Istotne znaczenie ma również właściwość rzeczowa sądu. Właściwość ta wyznacza uprawnienie i obowiązek konkretnego sądu powszechnego do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. Nie każdy bowiem sąd rejonowy będzie uprawniony do rozpoznania roszczenia o zadośćuczynienie. Z uwagi, że roszczenie z tytułu zadośćuczynienia ma charakter majątkowy, niektóre sprawy będą rozpoznawane przez sąd okręgowy.

Kiedy sąd rejonowy, a kiedy sąd okręgowy?

Jeżeli roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia z OC sprawcy przewyższy 75 tysięcy złotych wówczas odpowiedni do rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo sąd okręgowy właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W przeciwnym wypadku będzie to odpowiednio sąd rejonowy.

Paź10

Niewiarygodne, a jednak można odmówić zadośćuczynienia

Przemysław Szamryk        10 października 2016        Komentarze (0)

Nie tak dawno zgłosiła się do mnie poszkodowana z wypadku komunikacyjnego zmagająca się z urazem kręgów szyjnych. Otrzymała decyzję ubezpieczyciela o odmowie przyznania zadośćuczynienia z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (w skrócie OC sprawcy). Ubezpieczyciel w wydanej decyzji poinformował poszkodowaną, że:

zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124/2003 poz. 1152) po rozpatrzeniu zgłoszenia szkody z tytułu zadośćuczynienia na mocy art. 445 § 1 k.c. odmawia wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanej.

Dalej w decyzji ubezpieczyciel powołał się na art. 34 ust. 1 ww. ustawy twierdząc, że:

z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia.

O ile przywołanie samych przepisów nie było zaskakujące, to już uzasadnienie decyzji odmownej przyznania zadośćuczynienia do takiej kategorii należało zaliczyć.

A mianowicie, w uzasadnieniu wskazano poszkodowanej, iż z racji likwidacji przedmiotowej szkody prowadzonej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC wypłata odszkodowania jest możliwa, jeżeli jest wykazany bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy doznanych obrażeń z wypadkiem, za który odpowiedzialność może ponosić nasze Towarzystwo.

Analiza przedstawionej dokumentacji powypadkowej oraz mechanizm zdarzenia drogowego pozwala stwierdzić, że w następstwie kolizji aut nie zaistniały warunki, które mogły spowodować obrażenia ciała u poszkodowanej, powodujące uszkodzenia struktur anatomicznych, w tym szyi. Nie mógł wystąpić trwały powypadkowy uszczerbek na zdrowiu.

Dodatkowo ubezpieczyciel zwrócił uwagę, że świadczenie przewidziane w art. 445 § 1 k.c. nie jest obligatoryjnie należne w przypadku uczestnictwa w wypadku, nawet jeśli za jego skutki odpowiada ubezpieczyciel. W opinii judykatury nie każda krzywda uprawnia do przyznania zadośćuczynienia.

A właściwie, to o co tak dużo zamieszania. I co tak naprawdę ubezpieczyciel miał na myśli.

Okazało się, że ubezpieczyciel przyjął, że skoro poszkodowana udała się do placówki medycznej w następnym dniu po zdarzeniu, to tym samym jej obrażenia ciała nie mogły powstać dzień wcześniej, gdyż nie zgadza się data przyjęcia do szpitala z datą wypadku komunikacyjnego. Mogło zatem istnieć inne zdarzenie, które doprowadziło do powstania obrażeń ciała poszkodowanej.

Jednakże w tej sprawie zakład ubezpieczeń nie uwzględnił, że do zdarzenia doszło w nocy tuż przed północą. Zdarzenie miało postać niewielkiej stłuczki. Poszkodowana nie wzywała karetki pogotowia. Dopiero następnego dnia gdy emocje już opadły, zaczęła odczuwać bóle szyi. Udała się do szpitala, gdzie wykonano jej badanie RTG. Rozpoznano uraz kręgu szyjnego.

Co w takiej sytuacji zrobić?

Pisząc odwołanie należy pamiętać aby wykazać, że związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem, a obrażeniami ciała wystąpił. Sam fakt późniejszego zgłoszenia do szpitala nie przerywa tego związku.

Czym jest związek przyczynowy, o którym pisał ubezpieczyciel w decyzji?

Jest to związek pomiędzy zdarzeniem wyrządzającym szkodę a szkodą określany inaczej jako adekwatny. Wykazanie jego istnienia jest możliwe poprzez przeprowadzenie dwustopniowego testu. Najpierw trzeba sprawdzić, czy zdarzenie – przyczyna szkody jest powiązana ze szkodą związkiem opartym na warunku koniecznym (conditio sine qua non). Warunek ten oznacza, że bez danego zdarzenia szkoda nie wystąpiłaby.

Pozytywny wynik tego testu umożliwia dalsze badanie, czy szkoda jest normalnym następstwem określonego zdarzenia. Zdarzenie jest natomiast normalnym skutkiem innego zdarzenia, jeśli to ostatnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tego pierwszego. Częstotliwość pojawiania się pewnych następstw może być pomocna w ustaleniu ich normalności, ale brak takiej częstotliwości nie przekreśla adekwatnego związku przyczynowego (na przykład choroba będąca rzadkim następstwem określonego zabiegu jest w rozumieniu art. 361 § 1 kodeksu cywilnego normalnym skutkiem, jeżeli zabieg zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby). Adekwatnym związkiem przyczynowym objęte są nie tylko bezpośrednie skutki danego zdarzenia, ale także skutki pośrednie, jeżeli mogą być opisane jako normalne stosownie do wskazanych założeń.

W niniejszej sprawie przyczyną wypadku było uderzenie przez kierującego sprawcę tyłu samochodu poszkodowanej.

Dlaczego przyczyna zdarzenia była taka istotna?

A otóż dlatego, że urazy szyi i kręgosłupa są typowymi następstwami wypadku komunikacyjnego. Odcinek szyjny jest bardzo wrażliwy na urazy powstające przy gwałtownych zmianach. Tak między innymi dzieje się podczas wypadku z udziałem pojazdów. W przypadku uderzenia w tył innego pojazdu na odcinek kręgosłupa szyjnego działa mechanizm wyprostno-zgięciowy, który powoduje gwałtowny ruch głowy do tyłu, a następnie gwałtowny powrót do pierwotnego położenia. Często również dochodzi do uderzenia w zagłówek. Takie działanie naraża kręgosłup na uszkodzenia.

Normalnym następstwem wypadku komunikacyjnego jest zatem wystąpienie urazu kręgosłupa szyjnego.

Wrz23

Zaliczka na poczet kosztów leczenia rehabilitacji opieki

Przemysław Szamryk        23 września 2016        2 komentarze

Wertując orzecznictwo polskich sądów dotyczących zwrotu kosztów leczenia z OC sprawcy w ramach prywatnej służby zdrowia natknąłem się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 63/15.

W trakcie jej czytania przypomniał mi się przypadek Pani Anny, która zmaga się z utratą zdrowia wywołaną wypadkiem komunikacyjnym. To była dla niej ogromna tragedia. Doznała skomplikowanego złamania prawej ręki. Zdaniem lekarzy jej ręka może już nigdy nie wrócić do stanu sprzed wypadku.

W szpitalu Panią Annę zaopatrzono w gips. Nosiła go przez 3 miesiące. Po zdjęciu gipsu tradycyjnie w takich sytuacjach lekarz zalecił rehabilitację. Z tym, że najbliższa rehabilitacja ręki Pani Anny mogła nastąpić w ramach leczenia finansowanego przez NFZ w terminie (niewiarygodne) 10 miesięcy od wystąpienia urazu.

No, cóż. Każdy pomyśli trzeba skorzystać z prywatnej służby zdrowia.

Z tym, że Pani Anna nie jest w stanie ponieść takiego obciążenia finansowego. Jest matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci. Nie pracuje. Utrzymuje się z alimentów oraz zasiłków przyznawanych w ramach pomocy społecznej.

zaliczka-na-poczet-kosztow-leczenia-rehabilitacji-opiekiDość patowa sytuacja. Rozwiązaniem jej może być wystąpienie do podmiotu odpowiedzialnego za szkodę bądź też Ubezpieczyciela z wnioskiem o przyznanie zaliczki na pokrycie kosztów rehabilitacji. O taką zaliczę polecam starać się w sytuacji gdy nie jesteśmy w stanie samodzielnie ponieść kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki.

Analizując współczesny trend orzecznictwa sądów można rzec, że występowanie o taką zaliczkę powinno być znacznie łatwiejsze, niż jeszcze nie tak dawno. Argumentem koronnym może być przecież twierdzenie, że poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje refundacja kosztów prywatnego leczenia/rehabilitacji/opieki, jeżeli jest ono oczywiście uzasadnione i celowe, zaś wyłożenie z góry środków finansowych przysługuje poszkodowanemu niezależnie od tego, czy dysponuje on odpowiednimi środkami własnymi na pokrycie takich kosztów, oraz tego, czy jest objęty systemem finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Osoba odpowiedzialna za powstanie szkody bądź Ubezpieczyciel raczej również powinni być zainteresowani łagodzeniem skutków wypadku. Istotne zdaje się zapobieganie rozprzestrzenianiu się rozmiarów szkody. Nie od dzisiaj wiadomo, że rehabilitacja ma decydujący wpływ na uzyskanie pełnej sprawności. Jednakże w sprawie Pani Anny Ubezpieczyciel nie zrozumiał istoty problemu. Odmówił wypłaty zaliczki i zwrócił się o przedstawienie dokumentacji z leczenia rehabilitacyjnego, którego przecież nota bene jeszcze nie było.

No cóż, pozostaje pisać odwołanie.

Wrz3

Szkoda całkowita a szkoda częściowa z ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Przemysław Szamryk        03 września 2016        Komentarze (0)

Witam Cię ponownie po upływie okresu wakacyjnego.

Jeżeli w tym czasie został uszkodzony twój samochód i dochodziłeś/aś odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to czy pamiętasz w jaki sposób zostało ono ustalone przez Ubezpieczyciela?

Czy jego wysokość zależała od wystąpienia szkody całkowitej, czy też częściowej?

Warto na to zwrócić uwagę. Kwalifikacja szkody ma bowiem istotne znaczenie w procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Może oznaczać, że nie zawsze otrzymasz odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych na naprawę pojazdu.

Okey, ale jak rozróżnić szkodę całkowitą od częściowej?

W praktyce ubezpieczeniowej szkoda całkowita oznacza, że pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy albo że przewidywane koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu z dnia jej powstania. W sensie ekonomicznym naprawa takiego pojazdu byłaby niezasadna.

Z drugiej strony szkoda częściowa oznacza taki zakres uszkodzenia pojazdu, którego przewidywany koszt naprawy nie przekroczyłby wartości pojazdu sprzed powstania szkody. Zatem w sensie ekonomicznym naprawa takiego pojazdu byłaby uzasadniona.

O ile w związku z wystąpieniem szkody częściowej decydujące znaczenie ma wycena kosztów naprawy, to przy istnieniu szkody całkowitej bierze się pod uwagę wartość pojazdu na dzień powstania szkody oraz wycenę pozostałości, tzw. wraku pojazdu.

Jak prawidłowo powinno być ustalone odszkodowanie w zależności od zaistniałej szkody?

Wysokość odszkodowania w przypadku szkody całkowitej ustala się jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu sprzed jej powstania, a wartością pojazdu po powstaniu szkody. Zatem w tym przypadku poszkodowany nie otrzymuje kwoty za jaką pojazd miałby naprawić.

Wysokość odszkodowania przy szkodzie częściowej jest ustalana w oparciu o przewidywany koszt naprawy pojazdu. W tym przypadku zakład ubezpieczeń powinien ustalić odszkodowanie w wartości, która zapewni uprawionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Powinno to być osiągnięte w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomiczne uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Oznacza to tym samym, że Ubezpieczyciel ustalając odszkodowanie nie powinien stosować amortyzacji części, tj. obniżać odszkodowania o współczynnik zużycia eksploatacyjnego pojazdu.

Na jakie problemy skarżą się poszkodowani w zakresie ustalenia szkody w toku procesu likwidacji?

Najczęściej zwracana jest uwaga na kwalifikowanie szkody jako całkowitej, podczas gdy przewidywane koszty naprawy nie przekroczą wartości pojazdu sprzed powstania szkody.

Może to wystąpić w sytuacji gdy wartość pojazdu przed uszkodzeniem samochodu została ustalona na niższą, niż w rzeczywistości powinna być, bądź też kwalifikowanie szkody jako całkowita, podczas gdy przewidywane koszty naprawy pojazdu nie przekraczają wartości pojazdu sprzed powstania szkody.

W takich sytuacjach jest to w dalszym ciągu szkoda częściowa i o sposobie jej likwidacji decyduje przewidywany koszt naprawy pojazdu.

Ustalenie rodzaju szkody wpływa również na okres najmu pojazdu zastępczego.

Z uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. (III CZP 05/11)  można wyczytać, że przy szkodzie częściowej okres celowego i ekonomicznie uzasadnionego najmu pojazdu zastępczego obejmuje rzeczywisty czas remontu uszkodzonego pojazdu, zaś przy szkodzie całkowitej decyduje okres niezbędny do nabycia innego pojazdu mechanicznego.

Ustalenie okresu najmu pojazdu zastępczego przy szkodzie całkowitej zależy każdorazowo od indywidualnego przypadku i może kończyć się wcześniej niż dzień wypłaty odszkodowania, może to być również dzień wypłaty tego świadczenia, czy też obejmować okres wykraczający poza dzień wypłaty odszkodowania. Zależy to od indywidualnej oceny możliwości nabycia nowego pojazdu przez poszkodowanego. W przeważającej większości przypadków będzie to dzień otrzymania odszkodowania.

Takie też ustalenia najczęściej można spotkać w wyrokach sądów, chociaż nierzadko zdarza się uznawanie za celowe i ekonomiczne uzasadnione pokrycie kosztów najmu pojazdu zastępczego również o okres potrzebny na zagospodarowanie pozostałości. Tym samym okres najmu pojazdu zastępczego w związku z wystąpieniem szkody całkowitej nie zależy od otrzymania informacji od Ubezpieczyciela w przedmiocie kwalifikacji szkody jako całkowita.

 

Cze11

Leasingowy chaos. Jak nie przegrać sprawy sądowej formalnie

Przemysław Szamryk        11 czerwca 2016        Komentarze (0)

Czy zastanawiałeś się kiedyś kto jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w przypadku umowy leasingu? Takie pytanie najczęściej pojawi się gdy będziesz użytkownikiem pojazdu, który stanowi przedmiot tej umowy.

Ale od początku. Zacznijmy od tego czym jest umowa leasingu. Kodeks cywilny w artykule 709 (1) stanowi, iż:

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Jest to tzw. leasing operacyjny. Wyróżnić można jeszcze leasing finansowy, który art. 709 (16) kodeksu cywilnego utożsamia z sytuacją, w której:

finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu.

Rozróżnienie to jest istotne ze względów podatkowych. Na potrzeby niniejszego postu ważniejsza jest charakterystyka stron tej umowy, tj.: leasingodawcy i leasingobiorcy.

Tego pierwszego można określić jako właściciela przedmiotu leasingu, który odpłatnie udostępnia użytkownikowi rzecz. Drugi natomiast używa tej rzeczy. W zamian jest zobowiązany do zapłaty rat leasingowych i przeważnie też to on ubezpiecza przedmiotu leasingu.

Zatem Czytelniku czy już wiesz komu formalnie przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania?

Odpowiedź na tak sformułowane pytanie leży w określeniu strony umowy leasingu, u której doszło do uszczuplenia majątku. W zasadzie ważne jest to kto poniósł szkodę rzeczową. Niewątpliwie jest nim leasingodawca. Dlatego to właśnie on ma status poszkodowanego.

W  praktyce jednak zdarza się, że to leasingobiorca wszczyna postępowanie likwidacyjne i działa w imieniu leasingodawcy. W tej sytuacji powinien on zadbać o uzyskanie od leasingodawcy pisemnego upoważnienia, zwłaszcza jeżeli liczy na odbiór odszkodowania. 

Warto jednakże pamiętać, że sam fakt uczestniczenia przez leasingobiorcę w procesie likwidacji szkody nie oznacza, że uzyskuje on przymiot poszkodowanego.

Często jednakże bywa, że leasingobiorcy zapominają, że nie są poszkodowanymi. Licząc na pełne wyrównanie szkody wnoszą powództwa do sądu. Takie działanie może nieść za sobą opłakane skutki.

Dobrą lekcją może posłużyć postępowanie sądowe prowadzone przed Sądem Okręgowym Słupsku. W wyroku z dnia 10 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Słupsku, sygn. akt IV Ca 379/14 zauważył, że:

w  żadnym przypadku Upoważnienie do wypłaty odszkodowania nie może stanowić umowy cesji (przelewu) wierzytelności.

W tej sprawie skutek był taki, że Sąd  oddalił powództwo w całości pomimo wstąpienia szkody w pojeździe.

Reasumując, jeżeli jesteś leasingobiorcą i chcesz uniknąć opisanych niespodzianek:

  1. Zadbaj o uzyskanie upoważnienia od leasingodawcy aby móc uczestniczyć w postępowaniu likwidacyjnym,
  2. Pamiętaj, że w twoim interesie jest uzyskanie odszkodowania, gdyż możesz być zobowiązany do jej pokrycia na podstawie umowy leasingu,
  3. Upewnij się, że dysponujesz legitymacją procesową czynną w przypadku kierowania przez Ciebie powództwa do Sądu o zapłatę odszkodowania. Będzie to możliwe jeżeli zawrzesz umowę przelewu wierzytelności z leasingodawcą.